روز هشتاد و نهم؛ خالی

بدست نویسنده


آن بیش مرنجانم
آرزوست

شمس

روزنوشت: خالی بودن بد نیست. روزهایی هم در تقویم داشته باشیم که خالی از هر حرفی هستیم. حرف زدن خوب است، آدم را سبک می‌کند. اما جایی هست که هی تکرار می‌کنی. تکرار نکنیم. حرف‌مان از دست می‌رود.

پی‌نوشت: کنج لاکش جمع شده باشد و راهی به آفتاب نجوید.